נגישותתפריט נגישות

אישורים לצורך ניכוי מס

מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

מידע למקבל

לקבלת המידע יש למלא מספר תיק
(תיק מס הכנסה / עוסק מורשה / שותפות)
 
     
 
קוד אבטחה