בדיקת זכאות למענק עבודה הבדיקה מוגבלת ל - 5 חיפושים בלבד לכל מס' ת"ז
יש להזין פרטים אישיים:
מספר תעודת זהות:  
תאריך הנפקת ת"ז:   יום    חודש    שנה 
בדיקה עבור שנת המס:  
מס' מקומות עבודה בשנת המס:  
מס' מקומות עבודה של בן/בת הזוג:
לצורך זיהוי, יש להשיב על השאלות הבאות:  
האם הדרכון שלך בתוקף היום?
האם יצאת מהארץ החל מתאריך 01.01.2020 ועד היום?
לצורכי אבטחה יש להקליד את האותיות שבתמונה:
יש לקרוא ולאשר את תנאי השימוש באתר זה:
האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו, ניתן כשירות לאזרח ומאפשר למשתמשים לקבל מידע על זכאותם לקבלת מענק עבודה, אך לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי או אישור לזכויות כלשהן. מסירת המידע אינה מהווה אישור המנהל בדבר אמיתות תוכנו.
המשתמשים יכולים להזין נתונים אישיים בסיסיים, ועל סמך נתונים אלו לקבל מידע האם הם זכאים לקבל מענק עבודה.
השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש במנוע החיפוש מהווה הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת האתר לספק מידע על אפשרות קיומה של זכות. אין בו משום התחייבות ואין להסתמך עליו בדרך כלשהי, ובכל מקרה יש להגיש בקשה לקבלת המענק לרשות המסים, לצורך וידוא קיומה של הזכות וכתנאי לקבלת הזכות.
כל העושה שימוש במידע עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.
משרד האוצר ממליץ למשתמשי האתר לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר עוד בטרם ישתמשו במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל דברי ההסבר המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן.
משרד האוצר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, משרד האוצר יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא התראה מראש את פעילות האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו.
 
1.  המידע המוצג בתוצאות החיפוש הינו נכון למועד השימוש במנוע החיפוש ומתבסס על מאגר הנתונים הממוחשב של רשות המסים וכפי שהוא מצוי בבסיס הנתונים הממוכן שבידי המנהל. משרד האוצר אינו מבצע כל שינוי בנתונים, אלא מעבדם לצורך בדיקת האפשרות לזכאות למענק עבודה בלבד, ומכל מקום אינו אחראי להם.
2.  המידע מהווה אינדיקציה בלבד לקיומה של זכאות לקבלת המענק ואינו מעיד בהכרח על קיומה של זכות כלשהי ולא ישמש ראיה לקיומה של זכות. יובהר, כי בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות ובכל מקרה יש לפנות לרשות המסים לצורך בירור המצב העדכני של הזכאות למענק בהתאם להוראות החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח 2007 ובהתאם להוראות כל דין.
3.  משרד האוצר, עובדיו ונציגיו אינם אחראים למהימנות הנתונים המתקבלים במנוע החיפוש ולא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע המצוי ברשות המסים , בין אם מדובר במידע שגוי המצוי במערכת הנתונים הממוחשבת של רשות המסים (בין אם המדובר במידע שנתקבל מדיווחי המעבידים ו/או מידע שנתקבל במסגרת הדו"חות השנתיים ו/או בכל דרך אחרת), ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר ו/או הזנת הנתונים ע"י המשתמש.
4.  משרד האוצר, עובדיו ונציגיו לא יישאו באחריות לכל שימוש שייעשה באתר, להתאמתו לצורכי הגולשים, לשינויים שייעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי, לטעויות או לשגיאות במידע המוצג ולכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי במישרין או בעקיפין משימוש באתר או במידע המוצג בו.
5.  המידע המוצג באתר אינו בגדר תחליף להגשת בקשה לקבלת מענק עבודה לרשות המסים, בין שתוצאות החיפוש מעידות כי קיימת זכאות ובין שתוצאות החיפוש מעידות כי לא קיימת זכאות לקבלת המענק. אין בהזדהות במנוע החיפוש כדי לייתר את חובת ההזדהות בפני רשות המסים.
6.  השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
7.  אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.
8.  אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.
9.  השימוש במידע המוצג במערכת הינו על אחריות המשתמש בלבד. כל הזכויות במידע שמורות למנהל.
10.  משרד האוצר לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ו/או בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי האינטרנט ו/או ביישומי האתר.
11.  תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין משרד האוצר בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים.
  * שדות חובה
• ביצוע שאילתה באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר ללא הרשאתו עלול להיחשב עברה פלילית.
• השימוש בישום זה אינו רלוונטי לעובד/ת במשק בית. לבדיקת הזכאות ניתן להשתמש בסימולטור.
• האתר כתוב בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
המידע שמציג מנוע החיפוש הוא אישי ורגיש, ויש להגן עליו מפני גורמים בלתי מורשים.
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, מנוע החיפוש מוגבל ל - 5 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות (משתמש) לכל שנת מס שנבדקת.
כדי שלא תצטרכו לבצע שוב את אותו החיפוש, מומלץ לשמור את התוצאות.
 
 
תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:
 
 
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.


יש למלא את מספר מקומות העבודה בהם עבדת בשנת המס, למעט פנסיה.

לתשומת לב:

•  עצמאי ימלא 0 מקומות עבודה.
•  עצמאי שעובד גם כשכיר ימלא את מספר מקומות העבודה שלו כשכיר.
•  השימוש בישום זה אינו רלוונטי למי שבן/בת זוגו עובד/ת במשק בית.

לתשומת לב:
•  עצמאי ימלא 0 מקומות עבודה.
•  עצמאי שעובד גם כשכיר ימלא את מספר מקומות העבודה שלו כשכיר.
•  השימוש בישום זה אינו רלוונטי לעובד/ת במשק בית.


יש למלא את מספר מקומות העבודה בהם עבד/ה בן/בת הזוג בשנת המס, למעט פנסיה.

לתשומת לב:
•  אם אין לך בן/בת זוג, יש למלא 0 מקומות עבודה.
•  אם בן/בת הזוג עצמאי/ת, יש למלא 0 מקומות עבודה.
•  אם בן/בת הזוג עצמאי/ת שעובד/ת גם כשכיר/ה,
יש למלא את מספר מקומות העבודה שלו/ה כשכיר/ה.
•  השימוש בישום זה אינו רלוונטי למי שבן/בת זוגו עובד/ת במשק בית.

 
אם אינכם זוכרים את תאריך פקיעת תוקף הדרכון, חפשו את תאריך הפקיעה כפי שמסומן בתמונה זו:
 
לתשומת לב!
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן באופן יום יומי מול מרשם האוכלוסין.
אם מעולם לא הונפק עבורכם דרכון ישראלי – התשובה לשאלה היא "לא".
 
 
אם אינכם זוכרים מתי יצאתם מהארץ בפעם האחרונה, חפשו את החותמת שהוטבעה בדרכון בעת יציאתכם כפי שמסומן בתמונה זו:
 
לתשומת לב!
•  יציאה מהארץ בין השנים 2020-2022: ימלא "כן" רק מי שיצא החל מ –01.01.2020.
•  יציאה מהארץ היא כל מעבר גבול, לרבות ביקור במצרים או בירדן.
•  אם יצאתם מהארץ בין השנים 2020-2022 רק באמצעות דרכון שאינו ישראלי, התשובה לשאלה היא "לא".
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם יצאתם מהארץ לאחרונה, יכול להיות שתאריך היציאה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, המועד שבו יצאתם מהארץ בפעם שלפני האחרונה הוא הקובע.

שגיאה בנתונים

אחד או יותר מהנתונים שהקלדת שגויים. אנא נסה/י שוב.

רק 5 חיפושים

המידע שמציג מנוע החיפוש הוא אישי ורגיש, ויש להגן עליו מפני גורמים בלתי מורשים.
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, מנוע החיפוש מוגבל ל - 5 חיפושים בלבד לכל מספר תעודת זהות לכל שנת מס שנבדקת.
 

לא ניתן לספק נתונים עבור תעודת זהות זו

לבדיקת הזכאות ניתן להשתמש בסימולטור , בכל מקרה מומלץ למלא בקשה לקבלת המענק בסניף/סוכנות הדואר הקרוב. למידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני: *מסים 4954* , 02-5656400.


לא ניתן לספק נתונים עבור תעודת זהות זו


לא ניתן לספק את השירות המבוקש במועד זה.

עליך לפנות למרכז המידע הטלפוני: *מסים 4954* , 02-5656400.
או לנסות שנית במועד מאוחר יותר.

 


כבר הוגשה תביעה

הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה, הבקשה בשלב השגה, לא ניתן לקבל מידע כרגע.

כבר הוגשה תביעה

הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה, הבקשה בשלב תיקון, לא ניתן לקבל מידע כרגע.


באמצעות יישום זה, ניתן בשלב זה לבדוק את הזכאות עבור שנת המס 2020 בלבד.
בדיקת זכאות לשנת 2021 תתאפשר החל מ – 10/06/2022.
למידע נוסף ולחישוב המענק עבור שנת 2021 ניתן להסתייע בסימולטור.למידע נוסף ניתן לפנות למרכז המידע ושרותים מקוונים: *מסים 4954* , 02-5656400.
כל הזכויות שמורות   |   מוקד טלפוני: 4954*  (*מסים),  02-5656400