נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה
שווי שימוש ברכב צמוד
 
יש למלא שנת רישום, סוג רכב, קוד תוצר וקוד דגם בהתאם לנתוני רשיון הרכב.
על רשיון הרכב להיות מונח לפניך.  ראה טופס לדוגמא
שנת מס
שנת רישום
סוג רכב
קוד תוצר  
קוד דגם  
 
 
שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי
שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו.
סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב.
בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר
המחירון של הרכב בהיותו חדש.
שיעורי שווי השימוש החודשי הנו 2.48%.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת 2022 עומדת על 518,190 ש"ח.
שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה בה נרשם הרכב לתנועה),
לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר
הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה, כמפורט בהוראת ביצוע
שפורסמה באתר רשות המסים, בכתובת www.taxes.gov.il.
הנוסחה לחישוב שווי שימוש:
שיעור שווי שימוש (2.48%) * מחיר מתואם (מחיר המחירון של רכב חדש בתוספת התאמות
והצמדה)
בכלי רכב חשמליים והיברידיים יופחת סכום שווי השימוש כלהלן:
- בנוגע לרכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל - 500 ש"ח לחודש
- בנוגע לרכב היברידי שנטען מרשת החשמל (פלאג-אין) - 1000 ש"ח לחודש
- בנוגע לרכב חשמלי - 1200 ש"ח לחודש
 
יובהר כי בקבצים המתפרסמים באתר כבר נעשתה ההפחתה כאמור.
בנוגע לכלי רכב שנרשמו לתנועה לפני 1.1.2010, וכן לאופנועים מסוג L3, יש לזקוף שווי שימוש
בהתאם למסמך ההנחיות למעסיקים (לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה) בכתובת
www.taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesIncomeTaxNikuyimMonthly.aspx.  
 
הבהרה חשובה:
חישוב זקיפת שווי השימוש נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) כפי שמתואר לעיל. רשות המיסים לא תקבל חישובים המבוססים על יומני רכב (בין אם ידניים או ממוחשבים),
ולא ניתן לקבל הפחתת מיסים על סמך חישובים אלו.