<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" %> Copyright

תנאי שימוש במידע

כללי


.שע"ם (להלן המשרד) מציע את המידע בשירות / באתר זה בכפוף לתנאים הבאים
.המונח "משתמש" להלן, משמעו כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השירות

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים
בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות
,יוצרים אלו חולשות בין השאר על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו
גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות
.היוצרים בחומר המוגן שייכות לאדם אחר
.המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין
.שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן
.המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה
משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות
.היוצרים בו
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או
.לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד

אחריות

."השירות מוצע לציבור "כמות שהוא
מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא
מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תשא מדינת ישראל
.'באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג
.המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות
מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה
או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו
ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות, לרבות יישומי
.Java, JavaScript, Active-X
.לענין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע
בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור
.ייחשב כנכון