מענק עבודה - מהו?
 
החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים נחקק במטרה לעודד תעסוקה,
להיטיב עם השכבות החלשות ולצמצם את אי השיוויון הקיים במשק.
הסימולטור שלהלן יסייע בידך לחשב את גובה המענק המגיע.
במקרה של סתירה בין תוצאות החישוב בסימולטור לבין הוראות החוק, הוראות החוק תגברנה.
 
לקבלת דברי הסבר לשנת 2016 על מענק עבודה, מי זכאי לקבלת המענק, מהם התנאים לקבלת המענק, אופן הגשת התביעה וכיוצ"ב