נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה

 הסבר על קבלת מענק עבודה לשנת המס 2021

- דברי ההסבר המובאים כאן כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק, שהינו הנוסח הקובע והמחייב.
- לשון זכר כולל לשון נקבה.
 
מהו חוק "מענק עבודה"?
בשנת 2007 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, (חוק "מענק עבודה"), התשס"ח-2007.
מטרות החוק, בין היתר, הינן להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים.
להלן דברי ההסבר לחוק, לרבות התיקונים שחלו בו עד ליום 1.1.2022.
מי זכאי לקבל מענק עבור שנת 2021?
הינך זכאי לקבל מענק בשנת 2022 (עבור שנת המס 2021), אם הינך "עובד" (שכיר) ו/או "עצמאי", שבשנת המס 2021 עמדת בכל שלושת התנאים באים:
1. הינך "עובד" (שכיר) ו/או "עצמאי" ומלאו לך 23 שנים ויש לך ילדים או שמלאו לך 55 שנים ומעלה, גם ללא ילדים, והיתה לך הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס 2021.
הבהרות :
"עובד" - יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהייתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס 2021, למעט המקרים הבאים:
  מי שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שהוא "קרוב" או מ"חבר בני אדם" שהוא או "קרובו" בעלי שליטה בו (מחזיקים במישרין או בעקיפין ב- 25% בחברה לפחות באחד או יותר מסוג כלשהוא של אמצעי השליטה). 
  כמו כן, מי שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שאינו "קרוב" ובכל אותם חודשי עבודה, קיבל גם הכנסת עבודה ממעביד שהוא "קרוב".
  יובהר כי, מי שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעביד שהוא "קרוב" וגם ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק רק עבור החודשים בהן לא התקבלה במקביל הכנסה ממעביד שהוא "קרוב".
  "קרוב" לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
דוגמאות:
  * תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שאינו "קרוב", אינו זכאי לקבלת מענק עבודה.
  * תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעביד שהינו "קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק עבודה עבור החודשים אוגוסט-דצמבר בלבד.
"הכנסת עבודה" - משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית וכד', ובכלל זה כל טובת הנאה שקיבל העובד ממעבידו. בגדר טובות הנאה נכללים, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל אחזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, שווי שימוש ברכב או במכשיר סלולארי (רדיו, טלפון נייד), שהועמד לרשותו של העובד וכדומה. לרבות דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג', דמי שמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי ותגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי.
"חודש עבודה בפועל" - לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת שבתון, תקופת לידה והורות, תקופת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.
"עצמאי" - יחיד תושב ישראל שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס 2021.

"הכנסה מעסק ומשלח יד" - השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי, לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין - למעט ניכויים המצוינים בחוק (לדוגמה: ניכויים בשל תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, בשל תשלומים לביטוח לאומי וכיוצ"ב) ולפני קיזוזים (הפסדים) ופטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. לרבות דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' ודמי שמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי ותגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי.

"ילד" – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע המענק.
לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2022 - עבור שנת המס 2021, נדרש שעד ליום 31.12.21 טרם מלאו לילד 19 שנה.
2. במועד כלשהו במהלך שנת המס 2021, מעבר לדירת מגורים יחידה ואינה דירת מגורים שחלות לגביה הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, לא היה בבעלותך או בבעלות בן-זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.
3. מתקיים לגביך אחד מהשניים:
  3.1. אם יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים -
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2021, במספר חודשי העבודה בהם עבדת בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ-12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,130 ₪ ונמוכה מ- *6,420 ₪. 

אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- *1,310 ₪ ונמוכה מ- *9,710 ₪.

  3.2. אם יש לך שלושה ילדים או יותר -
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2021, במספר חודשי העבודה בהם עבדת בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ-12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,130 ₪ ונמוכה מ- *7,030 ₪.

אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- *1,310 ₪ ונמוכה מ- *11,860 ₪.

"הורה יחיד" - עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

מענק לעובדים עם מוגבלות החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים וגם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

4. זכאות על ידי יורשים חוקיים
נקבע שרק יורש חוקי  (עפ"י צו ירושה/צו קיום צוואה), יוכל להגיש בקשה למענק בשם מוריש שהיה יכול להגיש בקשה למענק אם היה נשאר בחיים. המענק יינתן רק בתנאי שהיורש הוכיח כי הוא זכאי לירושה, ושהוא העביר לפקיד השומה את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את הכסף, ושהיורש או המוריש עשו כל אותם דברים שנדרשים לעשות לפי החוק כדי לקבל את המענק.

* הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב-1.1.2022 בהתאם להוראות החוק.
* הסכומים אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות.
מהם התנאים לקבלת המענק?
1. על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה (כמפורט בהמשך).
את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2021, עליך להגיש החל מיום 1.1.2022 ועד ליום ה- 30 בנובמבר 2022 .
2. "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור - הוגש דו"ח או דו"ח עצמאי מקוון בשנת המס העוקבת בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה.
יובהר, כי נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח כאמור, הוגש הדו"ח עד למועד האורכה שניתנה לו. 
3. הוגש על ידי המעביד דו"ח 856 / 126 לשנת המס 2021 באופן מקוון עד לתאריך 30 באפריל 2022.
כיצד להגיש תביעה?
שים לב: התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.
 
הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה!
 
להגשת תביעה לקבלת מענק עבודה עומדות בפניך 2 אפשרויות לבחירה, באמצעות הגשת טופס מקוון באזור האישי או באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר, כדלהלן:
 
1. באמצעות טופס מקוון באזור האישי - השימוש פתוח לכולם גם למי שלא הגיש בעבר תביעה למענק עבודה.
 
הכניסה ליישום באמצעות האזור האישי דרך אתר האינטרנט של רשות המסים בכתובת: GO.GOV.IL/TAXES.
 
  1.1 מזינים את מס' המעסיקים שהיו לך או לבן/בת הזוג והאם היית עצמאי בשנת המס 2021.
  1.2 לאשר את פרטי חשבון הבנק המעודכנים ברשות המיסים, ותינתן האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק הנכונים באמצעות הליך של אימות חשבון בנק.
  1.3 מאשרים את התצהיר ומדפיסים את טופס ההצהרה.
 
 
2. באמצעות סניפי/סוכנויות הדואר - עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והמחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו הינך מעוניין שיועבר המענק.
  2.1 בסניף/סוכנות הדואר עליך להזדהות בפני פקיד הדואר ולמסור את הפרטים הבאים:
א. מספר מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לך ולבן/בת זוגך בשנת המס 2021.
ב. האם עבדת כ"עצמאי" בשנת המס 2021.
ג. כתובת למשלוח דואר.
ד. פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
  2.2 בסיום מילוי כל הפרטים שצוינו לעיל, פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים על גבי טופס התביעה.
הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה:
החלק העליון של הטופס יישאר בידך ויהווה אישור על הגשת התביעה לקבלת המענק, כשהוא כולל את מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.
כמו כן, פרטים על מספר הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.
 
יש לשמור על טופס התביעה לשם קבלת מידע. במרכז מידע ושירותים מקוונים שמספרו:
4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט.
 
מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת פרטים בנוגע לתביעה שהוגשה, במוקד המידע הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.
  החלק התחתון יישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק ונתוני הפונה כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה.
על חלק זה יחתים פקיד הדואר את הפונה בדבר נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.
3. אם מסרת בתביעה שהגשת ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותך למענק, הינך עובר עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.
בנוסף, לא תהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה נתבע המענק וכן במשך שנתיים נוספות.
כיצד נבדקת הזכאות וכיצד נקבע גובה המענק?
1. לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר או באופן מקוון באינטרנט, בודקת רשות המסים באופן ממוחשב האם הנך עומד בתנאי הזכאות, כגון: מצב אישי (גיל+מס' ילדים), מספר הנכסים שבבעלות ה"תא המשפחתי" ועוד.
אם הנך עומד בתנאי הזכאות, יחושב סכום המענק המגיע.
2. הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם דוחות המידע שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
שים לב: אם הינך שכיר, שמעסיקך לא הגיש דו"ח 126 כאמור, הרי שעל מנת שלא לעכב את הטיפול בתביעתך, תועבר אליך פנייה להשלמת פרטים חסרים (לדוגמא: הגשת טופס 106). 
3. רשות המסים תקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד ה- 15 ביולי של שנת 2022, לפי המאוחר, את זכאותך למענק ואת סכום המענק.
מועד הגשת התביעה יחשב כמועד בו הוגשה התביעה במלואה, ובכלל זה הגשת מסמכים נוספים במידת הצורך, למשל בהתאם לדוגמה שצוינה בסעיף 2 לעיל.
4. רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישתך, לתקן את קביעתה כאמור, בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.
מה יהיה סכום המענק המתקבל?
1. סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מהכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדך וגילך.
2. אם שולם לך מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שאתה זכאי לו, ישולם לך הסכום החסר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית.
אם שולם לך מענק בסכום העולה על סכום המענק שאתה זכאי לו, תידרש להחזיר את הסכום ששולם לך ביתר, תוך 90 ימים מיום שקיבלת את הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה.
3. מענק מוגדל בשיעור של 150% יינתן לאחד מאלה:
(1) עובדת/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר.
(2) "הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.
4. במסגרת שינויים בחוק מענק עבודה, מי שמגיש תביעה למענק לשנת 2021 וימצא זכאי, יקבל את מלוא המענק לשנת 2021 ובנוסף יקבל מקדמה בשיעור 30% מסכום המענק לשנת 2021. המקדמה תקוזז מתוספת של 40% למענק 2022.
מהם המקרים בהם יפחת המענק?
1. גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת " (שאינה הכנסת עבודה) וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
  "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  - קיצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  - גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
2. גובה המענק מושפע מ"גמלה או תשלום להורה עצמאי", ששולמו לפי חוק הבטחת הכנסה, או לפי חוק המזונות. מסכום המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש, מנוכה סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה, התשע"ו-2016) ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש. במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הוארכה הוראת שעה לפיה הקיזוז בשנת התביעה 2021 ייעשה בגין תקופה של 5 חודשים 8-12/2021.
מענק עבודה לנשים בגין שנת התביעה 2022:
במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הוחלט לסייע לנשים שחלה עליהן הוראת החוק להעלאת גיל הפרישה, בין היתר, באמצעות הטבות שנקבעו בחוק מענק עבודה. פרטים נוספים באתר רשות המיסים.
כיצד יתקבל המענק?
1. "עובד" - אם הינך עובד (שכיר) ו/או שהינך "עצמאי":
- הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2022, ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה:
15 ביולי 2022, 15 באוקטובר 2022, 15 בדצמבר 2022 וב- 15 בפברואר 2023.
- הוגשה תביעה עד יום 30 בספטמבר 2022, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה:
15 באוקטובר 2022, 15 בדצמבר 2022 וב- 15 בפברואר 2023.
- הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2022, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה:
15 בדצמבר 2022 וב- 15 בפברואר 2023.
2. היה סכום המענק שנקבע 820 ש"ח או פחות, ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.
כיצד ניתן לערער על קביעת הזכאות?
1. הינך רשאי להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות. על ההשגה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה, לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך.
2. במידה ואינך מסכים עם ההחלטה לגבי ההשגה שהגשת, אתה רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריך.
מידע נוסף
בדיקת מצב התביעה שהוגשה בסניף הדואר או באופן מקוון באמצעות האזור האישי, סימולאטור לבדיקת הזכאות, חישוב המענק המגיע ופרטים נוספים על אופן החישוב של גובה המענק (בצירוף דוגמאות), ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המסים שכתובתו: https://www.gov.il/he/departments/topics/work_grant