נגישותתפריט נגישות
 

מטרת המערכת לתיאום מס

עובד המקבל משכורת (הכנסת עבודה או קצבה) מיותר ממעביד אחד, או שיש לו הכנסה חייבת אחרת, רשאי לבקש אישור על תיאום מס ובכך למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס.
המערכת מהווה כלי לביצוע סימולציה לחישוב מס או עריכה ושידור בקשה לתיאום מס למחשב רשות המיסים.
לתשומת ליבך:
- בשלב הסימולציה נבדקים רק חלק מהנתונים שהוזנו והם אינם מתעדכנים במרשמי המס.
- אם תרצה לשדר את הבקשה לתיאום מס, יקלטו הנתונים במערכת לאחר הקשת "עדכון" ויופקו אישורים על תיאום המס
אותם תוכל להדפיס במדפסת האישית שלך.
- בעת הפקת תיאום המס במערכת, יופיע על המסך מספר אסמכתא אשר ישמש אותך בעתיד להדפסת העתקי האישורים.
- להדפסת העתקי אישורים יש ללחוץ על לשונית "העתקי אישורים" בתפריט העליון.

מי רשאי לבצע תיאום מס באמצעות המערכת

1. מי שיש לו הכנסות מהסוגים הבאים:
- משכורת/ שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 290,196 ₪ לשנה (תקרת ההפרשה השנתית לקופת גמל לקצבה), מכל משלמי המשכורת.
- קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל):
  למי שלא הגיע לגיל פרישה.
  למי שהגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כלל הכנסותיו (המערכת מאפשרת בשלב הסימולציה לערוך בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).
  למי שהגיע לגיל הזכאות וביצע קיבוע זכויות על פי תיקון 190 לפקודה.
- תשלומים אחרים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).
2. מי שמבקש הקלות/זיכויים שניתנים באמצעות המערכת.

מי אינו רשאי לבצע תיאום מס באמצעות המערכת

- מי שיש לו הכנסה שאינה נמצאת ברשימת ההכנסות המופיעות במערכת.
- מי שהכנסותיו ממשכורת (מכל המעבידים) עולה על 290,196 ₪ לשנה.
- מי שכבר נערך לו תיאום מס בשנה הנוכחית, בין אם עשה זאת בעצמו באינטרנט ובין אם על ידי מייצג מוסמך או משרד פקיד השומה.
- מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל) - למי שהגיע לגיל הזכאות לפני שנת 2012 (לפני תיקון 190) וחייב במס בגין כלל הכנסותיו
  (המערכת מאפשרת בשלב הסימולציה לערוך בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).
- מי שמבקש הקלות מס מיוחדות שאינן מופיעות במערכת זו.