שנת המס 2018 29/2/2020
                       תמיכה טלפונית  |  ראשי  |  מחשבון  |  עזרה  |  שנות מס             אתר מס הכנסה  
                     
השנה המתחילה ב - 1.1.2018 והמסתיימת ב - 31.12.2018 שנת המס 2018
בן/בת הזוג "בן הזוג הרשום" ב. פרטים אישיים
חודש שנת לידה
חודש שנת לידה

נשוי/אה

יחיד/ה

מצב משפחתי בשנת המס 2018

נקבה

זכר

מין בן הזוג הרשום

נקבה

זכר

מין בן הזוג

סכום קוד סכום קוד ג. הכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים
170 150

(הכנסה שאינה חייבת בניהול ספרים (כגון שכר סופרים ומרצים

.1

270 250

תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי שאינם נכללים בסעיף אחר ('דמי מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, פגיעה בעבודה וכד

.2

196 194

תקבולים והחזרים חייביתקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי שאינם נכללים בסעיף אחר ('דמי מילואים, דמי ('אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, פגיעה בעבודה וכד

172 158

ממשכורת/ משכר עבודה (הכנסת עבודה לרבות תקבולים  (מביטוח לאומי כשכיר, לא כולל מעבודה במשמרות בתעשייה 

.3

069 068

עבודה במשמרות בתעשיה (יש לרשום מלוא סכום שכר (המשמרת

.4

272 258

א. הסכום החייב במס של מענקי פרישה, ושל קצבאות
(מהמעביד, מקופת גמל, מחברת ביטוח ומקצבאות שאירים(שאינן מהביטוח הלאומי

.5

סך הכל לשני בני הזוג ד. הכנסות חייבות שאינן מיגיעה אישית
059

מנכס בית - לא כולל הכנסה מחברת בית

.7

167

הכנסות אחרות בשיעורי מס רגילים שאינן מיגיעה אישית

.8

060

ריבית על ניירות ערך, ריבית ורווחים מקופות גמל ודיבידנד ממפעל מאושר/מוטב - מס בשיעור של 15%

.9

067

ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור שלא יעלה על 20%

.10

157

ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור שלא יעלה על 25%

.11

141

דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה) - מס בשיעור של 25%

.12

053

ריבית על ניירות ערך, משיכות שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה) - מס בשיעור של 35%

.13

078

ריבית על פקדונות ותוכניות חיסכון - מס בשיעור של 15%
(לפני פטורים מסעיפים 125 ד,ה לפקודה)

.14

126

ריבית על פקדונות ותוכניות חיסכון - מס בשיעור שלא יעלה (על 20% (לפי פטורים מסעיף 125 ד,ה לפקודה

.15

142

ריבית על פקדונות ותוכניות חיסכון - מס בשיעור שלא יעלה (על 25% (לפי פטורים מסעיף 125 ד,ה לפקודה

.16

222

הכנסה משכר דירה למגורים/חוק אנרגיות מתחדשות - מס בשיעור של 10%

.17

227

הכנסה מהימורים,הגרלות ופרסים החייבים במס בשיעור של 35%

.18

335

הכנסה מהשכרת מקרקעין בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות - מס בשיעור של 31%

.19

360 359

הכנסה מתגמול נוסף מילואים- מס בשיעור 25%

.20

סכום קוד סכום קוד ה. הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס

:האם אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9 (5) לפקודה

 

309 109

(הכנסות פטורות ממס לפי סעיף 9(5)(נכה 100%

.21

209

סה"כ הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס, כולל הסכום בסעיף 20

.22

102 101

הכנסות פטורות לפי 9א, 9ב

בן/בת הזוג "בן הזוג הרשום"

הסכום ששולם קוד הסכום ששולם קוד ז. ניכויים אישיים
113

207
112

206

לביטוח מפני אובדן כושר עבודה ששילם היחידבשל הכנסה כעצמאי,לחישוב השדות השתמש באשף בצד שמאל

.25

לביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר לפי חישוב בטופס 134

.26

180 135

לקופת גמל לקצבה מקיפה כעמית עצמאי

.27

089 030

לדמי ביטוח לאומי ששולמו בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה

.28

117 116

ניכוי מחושב מהכנסה בגין השקעה בחיפושי נפט

.29

245 244

."הכנסה מבוטחת - הסכום מתוך השכר בגינו זכאי לקיצבה ו/או שלגביו הפריש המעביד "הפרשות סוציאליות

.30

249 248

."הפקדות המעביד לקופת גמל לקיצבה והפקדות העובד לפנסיית יסוד כ"עמית חבר

.31

012 011

.השתתפות זמנית

סמן/י במשבצת המתאימה ח. נקודות זיכוי מהמס בעד
020

תושב/ת ישראל

.32

021

בן/בת זוג, מתן זיכוי תושב לבן/בת הזוג בחישוב נפרד

.33

מלאו 18

מלאו 6-17

מלאו 1-5

נולד

בשנת המס

262/291 260/190/022

ילדים

.34

ב"ז רשום

260

260 - בז"ר, נשוי - מספר ילדים בחזקתי
         לא נשוי - מספר ילדים בחזקתי בגינם אני מקבל קצבת ילדים

בן/בת זוג

262

262 - בן/בת זוג, נשוי - מספר ילדים בחזקתי בגינם אני מקבל קצבת ילדים

ב"ז רשום

190

190 - בז"ר, נשוי - מספר ילדיי שאינם בחזקתי
         לא נשוי - ילדים שאינם בחזקתי או ילדים בחזקתי בגינם אני לא מקבל קצבת ילדים

בן/בת זוג

291

291 - בן/בת זוג, לא נשוי - ילדים שאינם בחזקתי או ילדים בחזקתי בגינם אני לא מקבל קצבת ילדים

הורה יחיד

022

022 - בז"ר, לא נשוי - מספר ילדי, להם אין הורה שני רשום במרשם האוכלוסין או שנפטר, שנכללו בשדה 260

ב"ז רשום

361

בן/בת זוג

362
לא כן

ההורה מנהל משק בית משותף עם יחיד

026

משפחה חד-הורית

.35

בן/בת הזוג "בן הזוג הרשום"
129 029

השתתפות בכלכלת ילדי שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, שאינם סמוכים על שולחני

.36

153 028

תשלום דמי מזונות - רק למי שנשוי בשנית

.37

131 023

מספר ילדים נטולי יכולת בגינם נדרשות נקודות זיכוי

.38


יום

חודש

שנה

יום

חודש

שנה

עולה חדש/ה - תאריך העלייה

.39


יום

חודש

שנה
296

יום

חודש

שנה
295

תושב חוזר "מוטב" - תאריך החזרה

.40


חודש

שנה
324
חודש

שנה
224

חייל/ת משוחרר/ת - תאריך שחרור משירות סדיר

.41

124 024

מספר חודשי שירות מלאים

182 181

סיום לימודים לתואר אקדמאי/לימודי מקצוע

.42

בן/בת הזוג "בן הזוג הרשום"

הסכום ששולם קוד הסכום ששולם קוד ט. זיכויים אישיים
081 036

לביטוח חיים

.43

240 140

לביטוח קצבת שאירים

.44

086 045

לקצבה כעמית שכיר

.45

269 268

לקיצבה כעמית עצמאי

.46

232 132

להחזקת בן משפחה במוסד

.47

237 037

תרומות למוסדות ציבור או לקרן לאומית

.48

144 143

הוצאות להנצחת זכרם של מי שנספה במערכה/בפעולות איבה

.49

183 139

לתושב אילת הכנסה ממשכורת, מעסק או ממשלח יד שהופקה באילת ,לקביעת הזכאות השתמש באשף הישובים בשורה הבאה

.50

הנחת %
ישובים
או
כוחות
הביטחון
הנחת %
ישובים
או
כוחות
הביטחון

הייתי תושב ב -      לקביעת הזכאות השתמש באשף ישובים בצד שמאל

.51

סך הכל לשני בני הזוג ט. ניכויים במקור
042

מס הכנסה שנוכה במקור ממשכורת, משכר עבודה ומקצבאות

.53

043

.(ניכוי במקור מריבית (מהכנסות שכלולות בסעיפים 14,13 ו-15 בדו"ח זה

.54

040

סך כל הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות), מהכנסות אחרות הכלולות בדו"ח

.55

אבטחה ופרטיות