נגישותתפריט נגישות

מס ריבוי דירות

מחשבון לבדיקת זכאות לפטור/חיוב חלקי

פירוט כלל הדירות שבבעלות החייב
דירה הסכום הקובע
סה"כ דירות ההשקעה