נגישותתפריט נגישות

התראה לפני התנתקות

בחרת להתנתק ממערכות רשות המסים,
אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, ניתוק מלא יתבצע לאחר הוצאת הכרטיס
מקורא הכרטיס וסגירת הדפדפן.
אם הינך מזוהה באמצעות מערכת זיהוי לקוח (קוד משתמש), לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

שליחת פניה במקרה של תקלה

*שם
*מספר טלפון / נייד
כתובת מייל לחזרה
*תאור הפניה
* שדה חובה
 
 
יישום החלטות מיסוי מקדמיות נועד לאפשר הגשת בקשות להחלטות מיסוי באופן מקוון. כמו כן, מאפשרת המערכת לעקוב אחר הליך הטיפול בבקשה. בשלב זה, הגשת בקשה להחלטת מיסוי באמצעות יישום זה תתאפשר למייצגים בלבד.
 
בקשות בנושאים מסויימים ניתן להגיש באמצעות שימוש בהליך "מסלול ירוק" המאפשר מתן מענה מהיר יותר.
 
ביישום קיים מנוע חיפוש לעיון בתמציות החלטות מיסוי שנתנו בעבר ומפורסמות באופן שוטף.
להגשת בקשה להחלטת מיסוי
 
לצפייה בתמציות החלטות מיסוי
 
להורדת טפסים למסלול ירוק

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, בתחולה מיום 1.1.2006, הסדיר בחקיקה את הליך מתן החלטת מיסוי. "החלטת מיסוי" הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי תינתן ע"י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה. דיני המס בהם תידון החלטת מיסוי יהיו:
 
1. פקודת מס הכנסה 5. חוק לעידוד השקעות הון
2. חוק מס ערך מוסף 6. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980
3. חוק מיסוי מקרקעין 7. חוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1968
4. חוק תיאומים בשל אינפלציה 8. כל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מהחיקוקים האמורים.
המנהל רשאי לקבוע החלטת מיסוי בהסכם או שלא בהסכם וכן לקבוע כי לא תינתן החלטת מיסוי כלל.
קבע המנהל החלטת מיסוי לא יוכל לחזור בו אלא אם כן לא נמסר לו כל המידע או שונו הנסיבות או שנמסר לו מידע כוזב, שגוי או מטעה.